Skip to main content
DOMOV PRO SENIORY HUSTOPEČE

Informace pro oznamovatele

V souladu s účinnou legislativou, především pak se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů̊ a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně̌ osob, které́ oznamují porušení práva Unie byla vytvořena směrnice ředitelky Domov pro seniory Hustopeče, příspěvkové organizace, upravující́ podmínky poskytování ochrany osobám, které́ oznámení podaly.

Domov pro seniory Hustopeče, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt, zveřejnuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické́ osoby obsahující́ informace o možném protiprávním jednání, které́ má́ znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní́ předpis nebo předpis Evropské́ unie, o jehož̌ spáchaní́ se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací́ nebo jinou obdobnou činností.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Ředitelka určila příslušnou osobou:

JUDr. Robert Pecka, LL.M.
Tel.:+420 737 584 256
E-mail: robert.pecka@moore-czech.cz

Oznamovatelé jsou povinni podat svá oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  • aplikace, která je dostupná na adresewww.easywhistle.cz do které se oznamovatel přihlásí prostřednictvím kódu 49b6a0, na základě, kterého dojde k identifikaci zaměstnavatele. Následně oznamovatel vyplní příslušné údaje k identifikaci a text samotného oznámení;
  • písemně na adresu zaměstnavatele Hybešova 1497/7, 693 01 Hustopeče, nebo na adresu společnosti Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Rohanský ostrov;
  • nebo telefonicky na čísle + 420 737 584 256 – od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00.

Písemná korespondence (dopis) ve smyslu odst. 3 tohoto článku musí být ze strany oznamovatele označena slovem „OZNÁMENÍ“ nebo „WISTLEBLOWING“. V samotném oznámení pak identifkuje svého zaměstnavatele.

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu.

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která u organizace Domov pro seniory Hustopeče, příspěvkové organizace vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu.