Skip to main content
DOMOV PRO SENIORY HUSTOPEČE

Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory Hustopeče, příspěvková organizace (dále jen Domov) je pobytové zařízení s nepřetržitým celoročním provozem. Domov je situován na okraji města Hustopeče v klidné části s výbornou dopravní dostupností. Součástí budovy je menší zahrada vybavená lavičkami určená k relaxaci a odpočinku.

Domov má celkovou kapacitu 52 lůžek a poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem.

Posláním Domova se zvláštním režimem je odborně a kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu Alzheimerovy choroby nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné a bezpečné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu. „Podporujeme seniory v zachování důstojného života a soběstačnosti“.

Cílem Domova pro seniory Hustopeče je

 • vytvářet podmínky a podporovat uživatele v základních úkonech sebeobsluhy,
 • zajistit individuální přístup k uživateli s ohledem na zdravotní stav, jeho přání a potřeby,
 • podporovat uživatele v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím,
 • vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času,
 • zachování duchovního života uživatelů,
 • zajistit kvalitní vzdělávání pracovníků a týmovou spolupráci.

Domov pro seniory v Hustopečích nabízí podporu a pomoc při řešení potřeb běžného života seniora, které jsou vydefinované v Kartě potřeb. Karta potřeb nabízí informace o nabízených sociálních službách, v jakých oblastech běžného života může sociální služba podpořit nebo pomoci (např. péče o domácnost, stravování, při osobní hygieně, běžné úkony péče o vlastní osobu, podávání léků aj.) Součástí je i poskytování základního sociálního poradenství.

Tato služba je určena seniorům, kteří jsou starší 55 let, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy nemoci a ostatních typů demencí a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zásady poskytovaných služeb

Při poskytování služby se zařízení řídí následujícími zásadami:

 • Dodržování práv uživatelů
 • Respektování svobodné vůle uživatelů
 • Profesionální a individuální přístup k uživatelům
 • Podpora soběstačnosti a aktivního způsobu života uživatelů
 • Zachování důstojnosti uživatelů

Poskytujeme tyto základní služby

 • Celoroční poskytnutí ubytování (ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla. Ubytování na jedno a dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem s klimatizací a s WC se sprchovým koutem).
 • Celodenní stravu (v rozsahu 3 hlavních jídel a minimálně 2 vedlejších jídel odpovídající věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování).
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při pohybu po pokoji a zařízení poskytovatele i mimo něj).
 • Pomoc při osobní hygieně (péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC, koupání aj.).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (pomoc při navázání a upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel).
 • Podporu a nácvik soběstačnosti, upevňování a rozvoj společenských návyků a dovedností uživatel.
 • Volnočasové a zájmové aktivity (tyto činnosti provádíme individuální nebo skupinovou formou s cílem upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • Terapeutické činnosti (pracujeme v konceptu Bazální stimulace, využíváme reminiscenční terapii, canisterapii, smyslovou aktivizaci).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím přirozeným prostředím (podpora a pomoc při využívání běžné dostupných služeb a informačních zdrojů, upevnění kontaktů s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel).
 • Ošetřovatelskou, rehabilitační a lékařskou péči.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – (při řešení těchto situací jsou uživatelům nápomocni především klíčoví pracovníci a sociální pracovníci).
 • Základního sociální poradenství (zprostředkování kontaktu na poskytnutí služby, kterou poskytujeme).

Dále zprostředkováváme tyto služby (hradí uživatel sám)

 • holič, kadeřnice 1x týdně
 • pedikúra 1x týdně

To vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.